به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که سیاستگذاری عمومی تا حدودی رشته ای نوظهور در علوم مربوط به اداره کشور و فرآیندی است که طی آن مسئله ای در عرصه عمومی شناسایی شده ، در یک نظام پویا مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی به نام سیاست اتخاذ و اجرا می شود افزود: عمر این فرآیند با پیدایش دولت ها همراه بوده، ولی از دهه 1950 میلادی به صورت علم درآمده و دارای ویژگی هایی است که آن را از دیگر فرآیندهای تصمیم گیری متمایز می کند. از جمله آنکه رویکردی رو به آینده، پویا و دولتی دارد و حضور موثر قدرت سیاسی، در آن مشهود است. تنوع محتوایی و پیچیدگی اش همراه با آگاهی عقلایی بوده و اهدافی رسمی دارد. عمل انسانی و ارادی در همکاری، اساس آن است. مسئله، محور حرکت در این فرآیند به شمار می آید.