سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران كه به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور وظيفه اطلاع رساني نيازهاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور را بر عهده دارد، ارزيابي و ثبت توانمنديهاي فناورانه شركت هاي توليدي كشور را به اجرا گذاشته است. اين برنامه كه از سال 1389 به صورت محدود، لكن با اقبال و تأثيرگذاري مناسب، اجرا شده است، در سال جاري با نگرش توسعه اي و پاسخگويي به نيازهاي جاري كشور به خصوص حمايت از توليد ملي، در حال اجرا مي باشد. سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با اين اعتقاد كه توسعه توليدات دانش بنيان و فناوري محور زمينه ساز و تضمين كننده استقلال اقتصاد كشور از منابع نفتي است، با تمام توان و تجربه 30 ساله خود در زمينه ارزيابي طرح هاي علمي و فناوري، مميزي توانمنديهاي فناورانه را انجام مي‌دهد. با توجه به صدور گواهينامه مطابق با سطح توانمندي شناسايي شده، امكان طبقه بندي شركتهاي فني و مهندسي توليدي از نظر درجه توانمندي فناورانه ميسر مي باشد. از اهداف ارزيابي توانمنديهاي فناورانه شركت هاي توليدي به موارد زير مي توان اشاره كرد: مميزي توانمنديهاي فناورانه توليد در كشور و صدور گواهينامه ثبت توانمنديهاي فناورانه نوظهور در توليد پايش ارتقاء توانمنديهاي فناورانه توليدي شركت ها شناسايي شركت هاي دانش بنيان با حداقل توانمندي فناورانه توليد