اهداف این طرح عبارتند از: 1- کاهش آثار تحریم ها در صنایع و روند توسعه کشور 2- حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخصوص دارندگان دانش فنی شناخته شده جهانی 3- کاهش بهای تمام شده تجهیزات و لوازم حیاتی مورد نیاز سایر صنایع 4- ارتقاء سطح تکنولوژی و خودکفاسازی کشور از صنایع حساس و زیربنایی 5- بسترسازی برای توسعه صنایع و افزایش تولید 6- جلوگیری از تعطیلی صنایع ویژه و زیربنایی که هزاران نفر نیروی کار دارند. بنابراین طرح ذیل با قید دو فوریت ارائه می شود.