با توجه به روند سریع گسترش سازمان‌های پژوهش و فناوری در کشور و الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در خصوص هدف‌گذاری در مورد کسب موقعیت اول در عرصه علم و فناوری در منطقه برای ایران اسلامی، این تحقیق تلاش نموده است با استفاده از رویکرد راهبردی به تحلیل کیفی و ارزیابی وضعیت سازمان‌های پژوهش و فناوری بپردازد. مبانی نظری مورد استفاده برای تحلیل برگرفته از رویکردهای مدیریت راهبردی و شامل ارزش از دیدگاه مشتریان، پیشرانه‌های ارزش، دارایی‌های کلیدی، فرایندهای کلیدی و توانمندی‌های راهبردی می‌باشد. پس از ارائه نتایج تحلیلی بررسی سازمان‌های پژوهش و فناوری کشور در انتها به ارائه‌ی پیشنهادها و رهنمودهایی برای بهبود وضعیت و ارتقای سطح عملکرد سازمان‌های پژوهش و فناوری پرداخته می‌شود.