به گزارش پایداری ملی، در جنگ جهانی دوم و به منظور مدیریت مسایل جنگ و انسجام و به کارگیري ایده‌هاي خلاق و نوآور، اتاق‌هاي فکر به وجود آمدند؛ که پس از جنگ نیز به همه مسایل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، تسري پیدا کردند. کشور ژاپن و بعد از آن کشورهاي چین و کره جنوبی، اولین کشورهاي آسیایی بودند که در ساخت اري تعریف شد ه و هدفمند به ایجاد اندیشگاه پرداختند. برطبق مطالعات مؤسسه ملی پیشرفت‌هاي پژوهش ژاپن درحال حاضر، در حدود 320 اندیشگاه در 98 کشور جهان مشغول به کار هستند که بیش از یک سوم آن‌ها متعلق به ایالات متحده است. در فهرست این مؤسسه از کشور ایران فقط یک اسم به چشم می‌خورد و آن "اندیشگاه شریف" است. امروزه اندیشگاه‌ها گسترش خوبی داشته‌اند و در قالب‌هاي مختلف و با عناوین مختلفی فعالیت می‌کنند. اسامی هم چون مؤسسه، بنیاد، باشگاه اندیشه، مرکز مطالعات راهبردي، اتاق فکر، اندیشگاه، کارخانه مغز، مراکز سیاست گذاري و دیگر اسامی که با مراجعه به فرایند فعالیت‌هاي آنان می‌توان دریافت که در قالب اندیشگاه عمل می‌کنند.