از آن‌جا که توسعه‌ی کشورها از مسیر تحقیق و پژوهش می‌گذرد و بسیاری از پیش‌رفت‌های جوامع مختلف را به فرهنگ آن‌ها منتسب می‌کنند، لزوم ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش، برای بهبود وضعیت پژوهش کشور ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این تحقیق، تعریف و بررسی وضعیت فعلی فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه محققان دانشگاهی است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحلیل اکتشافی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد، نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان محققان دانشگاهی به تعداد 126 نفر می‌باشد. در این تحقیق 5 فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته، فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه محققان دانشگاهی در سطح مطلوبی قرار نداشت. فرضیات فرعی این تحقیق عبارت بودند از (1) اعتماد به سایر محققان کشور، (2) نگرش سازمان‌ها به پژوهش از نظر محققان دانشگاهی، (3) میزان اطمینان از نتایج تحقیقات خود محققان دانشگاهی، (4) دیدگاه مدیران عالی کشور به پژوهش از نظر محققان دانشگاهی، و (5) وضعیت اعتماد عموم مردم به پژوهش و همکاری با پژوهش‌گر. که از این میان فقط فرضیه فرعی سوم در سطح مطلوب قرار داشت و چهار فرضیه دیگر در سطح مطلوب قرار نداشتند. به عنوان نتیجه، توسعه به پژوهش نیاز دارد و پژوهش به فرهنگ خاص خود، تنها توصیه و تأکید برای ارتقای وضعیت فرهنگ پژوهش کشور هیچ‌گاه کافی نیست، بلکه قایل شدن امتیاز حداقل مساوی برای مجلات علمی پژوهشی داخلی نسبت به مجلات خارجی (ISI) و بهبود فرایند پذیرش مقاله (سرعت و کیفیت و ...) و افزایش تعداد مجلات و... بازنگری و تصویب قوانین و اجرای دقیق و آن‌ها، استفاده از رسانه‌ها (تلویزیون و ...) و ساخت برنامه‌ها و شعارهای مرتبط، برای افزایش سطح همکاری عموم مردم به پژوهش‌گران و ... می‌تواند منجر به افزایش سطح فرهنگ پژوهش کشور شود.