مرکز پژوهش ها در ادامه نظر کارشناسی وراهکار پیشنهادی خود را در مورد طرح انتقال پایتخت از تهران بدین شرح اعلام کرد: 1- راجع به طرح انتقال پایتخت -با توجه به ضرورت تشکیل شورای عالی به منظور مطالعه و بررسی جهت اتخاذ راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت موجود شهر تهران، تصویب کلیات طرح توصیه می شود. - در ماده (4) طرح بر راهبرد شورا اشاره شده که باید سازوکارهای نظارتی لازم برای ارزیابی عملکرد و نتایج تحقیقات در نظر گرفت. - چنانچه نتیجه مطالعات و بررسی ها مبتنی بر انتقال پایتخت سیاسی – اداری از شهر تهران باشد، لازم است طرح یا لایحه ای بر اساس مطالعات انجام شده تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. -منبع تامین هزینه طرح باید توسط مجلس شورای اسلامی پیش بینی شود تا مغایرت طرح با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی رفع گردد. 2- بهبود نظام مدیریت شهر تهران شهر تهران با چهار مشکل عمده و بزرگ مواجه است که ضرورت اصلاح و نوسازی نظام مدیریتی آن را بیش از پیش نمایان می سازد: 1- تراکم بیش از حد جمعیت، 2- آلودگی شدید هوا و ترافیک سنگین، 3- مشکل تامین آب برای این شهر بزرگ ، 4- زلزله خیز بودن تهران.