اندیشگاه شریف در زمینه های ذیل به مشتریان خود یاری می رساند:
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
مدیریت فناوری و نوآوری
مدیریت فناوری اطلاعات
آینده پژوهی
تجاری سازی پژوهش و نوآوری
مطالعات توسعه و پیشرفت
آموزش

این خدمات از طریق پیشنهاد و اجرای پروژه ها و طرحهای مطالعاتی و پژوهشی امکان پذیر میباشد.
به علاوه، اندیشگاه شریف آمادگی دارد تا در زمینه های فوق به ارایه مشاوره و نظارت نیز بپردازد.