اندیشگاه شریف

مدیریت فناوری

Entries feed

سواد فناوری

نشریه گسترش صنعت

مطالعه تطبيقي الگوهاي مختلف مديريت فناوري

طرح فراسازمانی فاوا

مطالعات تطبیقی مدیریت فناوری در صنعت هوایی

شرکت صنایع هوایی قدس

چارچوب مدیریت فناوری در صنعت هوایی و پهپادی

شرکت صنایع هوایی قدس

مطالعه تطبيقي ساختارهاي علمي‌-تحقيقاتي 11 كشور جهان

مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری

Powered by