اندیشگاه شریف

تجاری سازی و کارآفرینی


Entries feed

تحليل شغل تجاري‌سازي فناوري

جهاد دانشگاهی تهران

چارچوب تجاري‌سازي فناوري

جهاد دانشگاهی تهران

معرفی مهارت‌های شغلی

روزنامه بازار کار جهاد دانشگاهی تهران

Powered by