اندیشگاه شریف

آموزش

Entries feed

تهيه الگوي آموزش مهارت‌هاي نفت‌وگاز

جهاد دانشگاهی تهران

معرفی دوره‌های آموزشی بین‌المللی معدن و متالوژی

جهاد دانشگاهی تهران

معرفی دوره‌های آموزشی بین‌المللی نفت و گاز

جهاد دانشگاهی تهران

استانداردهاي ملي و حرفه‌ای مديريت و رهبري انگلستان

جهاد دانشگاهی تهران

معرفی الگوهای جهانی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA)

جهاد دانشگاهی تهران

Powered by